duminică, 18 septembrie 2016

O vara plina la Centrul-Antidrog

Agen]ia Na]ional\ Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare [i Consiliere Antidrog Bac\u (CPECA), împreun\ cu voluntarii [i partenerii s\i institu]ionali, au reu[it s\ transforme perioada de var\ într-una cu provoc\ri atractive, prevenire [i informare în mediul rural, în familie, în comunitate, la concursuri sau în tabere tematice. Astfel, din iulie [i pân\ `n septembrie, speciali[tii CPECA au sus]inut mai multe tipuri de ac]iuni, cum ar fi: 45 de ateliere de vacan]\, 33 activit\]i de informare, prevenire a consumului de tutun, alcool [i droguri [i activit\]i de formare pentru voluntari în mediul rural (`n localit\]ile Lipova, Colone[ti, Vultureni, St\ni[e[ti, Moto[eni, Corbasca- B\cioiu [i Gura V\ii), [.a. În perioada urm\toare, speciali[tii CPECA Bac\u, al\turi de voluntarii antidrog [i partenerii s\i, î[i propun prevenire, implicare, voluntariat, prin programe, proiecte [i activit\]i care s\ men]in\ [i s\ îmbun\t\]easc\ nivelul de eficien]\ în domeniul prevenirii consumului de droguri în mediul [colar, în comunitate [i în familie, `n acest sens urmând ca noi s\ derul\m nu mai pu]in de opt programe. Prin evaluarea nevoilor din comunit\]ile locale, informare actualizat\, implicare din partea speciali[tilor [i a tuturor celor care au contact cu tinerii [i voluntariat de calitate, prevenirea consumului de droguri în comunitate, [coal\ [i mai ales, în familie, va deveni una mai bun\ [i mai eficient\ pe termen mediu [i lung”, a declarat Marta Butnaru, reprezentant CEPECA Bac\u.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu