duminică, 18 septembrie 2016

O noua etapa în cadrul Proiectului IN2RURAL

Continuându-[i activitatea pe linia dezvolt\rii durabile [i a promov\rii surselor de energie regnerabil\, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bac\u a organizat pe 15 [i 16 septembrie, ce-a de a patra întâlnire în cadrul proiectului IN2RURAL- Practici inovatoare în domeniul energiilor regenerabile pentru a îmbun\t\]i inserţia profesional\ în mediul rural, care se deruleaz\ în cadrul unui Program  Erasmus +, pe o perioad\ de trei ani, 1 septembrie 2014 – 31 august 2017. {edin]a de lucru de la Bac\u a marcat începutul ultimului an de activitate, iar consor]iul proiectului, format din parteneri din Spania Ungaria [i România, a analizat activitatea desf\[urat\ pân\ în acest moment [i strategia [i obiectivele ultimului an. Promovând ideile unei dezvolt\ri rurale durabile [i care valorific\ într-o manier\ superioar\ resursele zonei [i în mod special cele de energie regenerabil\, proiectul are marele merit de a forma studen]i într-o maniere\ concret\, aplicat\ [i nu numai din punct de vedere teoretic. Astfel 10 studen]i de la fiecare universitate au parcurs 5 module de cursuri online, 3 dintre ele dedicate energieie eoliene, fotovoltaice [i biomasei, toate axate pe exploatarea acestor surse în mediul rural [i toate încheindu-se cu proiecte pentru cazuri [i situa]ii concrete. „Cursurile au cuprins toate informa]iile necesare pentru realizarea documenta]iei [i ob]inerea finan]\rii unui proiect de acest tip: calcule tehnice, estimarea costurilor investi]iei, analiza eficien]ei [i rentabilit\]ii proiectului, studii de impact social [i de mediu, analiza ciclului de via]\, etc. Celelalte dou\ module au fost dedicate englezei tehnice (cursurile desf\[urandu-se în aceast\ limb\) [i unui capitol ce subliniaz\ conexiunea dintre dezvoltarea rural\ durabil\ [i exploatarea energiei regenerabile”, a declarat Conf. Univ. Dr. Cristina C`rti]\-Buzoianu, prorector cu etica [i imaginea Universit\]ii „Vasile Alecsandri” Bac\u. No]iunile primite de-a lungul cursului vor fi aplicate în situa]ii concrete, în teren, de patru dintre studen]ii romani care au absolvit cu succes toate modulele de curs. Doi dintre finali[ti vor vor avea posibilitatea de a realiza studii de caz [i proiecte concrete de dezvoltare rural\ prin utilizarea energiei regenerabile în ]ar\, iar ceilal]i doi în ]\rile partenere în proiect, Spania [i Ungaria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu