marți, 30 august 2016

O noua editie „Concert pentru Suflet” cu foarte mult DANS

Salonul de Piane Bac\u continu\ tradi]ionala `ntâlnire a b\c\uanilor „Concert pentru Suflet”, `n aceast\ sear\ de la ora 19.00 `n Parcul Catedralei, de aceast\ dat\ oferind publicului ceva inedit. La spectacolul cu num\rul 31 din cel de-al VII-lea an de derulare, la „Concert pentru Suflet”, „reginei” muzica `i va fi „rege” dansul. Spectacolul va `ncepe la ora 19.00 cu teatru de p\pu[i `n aer liber care va fi o `ncântare pentru cei mici. Teatrul de P\pu[i Tradi]ional va pune `n scen\ piesa „Jack [i vrejul de fasole”, cu actorii Ciprian Cârstiuc, Laura Cârstiuc [i Iulian Solomon `n distribu]ie. De la ora 19.30 va avea loc un program de muzic\ [i dans sus]inut de elevii Colegiului de Art\ ,,George Apostu,, [i Palatul Copiilor Bac\u, precum [i de sportivii de la Academia de Dans Adamas Bac\u. ~[i vor da concursul Danil\ Elena, C\lin Maria [i Pintilescu Ilinca- voce, preg\tite de profesor Claudia Vasilache; Roberta Iancu, Ilinca Hodin, Denisa Sava,Ioana Lunca[u - voce, preg\tite de profesor Claudiu Filip [i Voicu Alina Florentina – voce, profesor Andrei Ciobanu. De la Academia de Dans Adamas Bac\u vor participa perechile: Mario Ipate - Beatrice Ursan (standard), Mateo Ipate - Sonia Stelea (latino), Matei Teodoru -Ramona Sr`mbei (standard), Cosmin Ursu -Cristiana Chiper (latino) [i Radu Alexa - Alexandra G\itan (latino). Tot de la Adamas vor fi prezen]i [i membrii forma]iei „Blue Crew”, Pintilie Amalia, Butacu Emanuel, Cuzmin David, Arsene Drago[, Caia Beatrice, L\c\tu[u Mara, Nica Bianca, Nica Jasmine, Puici Carla, Puici Octavian [i Budac Eduard care vor pezenta o coregrafie de dans modern. Sportivii de la Adamas sunt preg\ti]i de antrenorii [i instructorii Romeo Tanas\, Camelia Tanas\, Cristi Sava [i Marian Haid\u. De la ora 21.00, pe scena din Parcul Catedralei va sus]ine un recital invitatul special al serii, saxofonistul Claudiu Farca[. La eveniment `[i vor da concursul [i dansatorii de la Tango Social Club Bac\u, care vor dansa [i vor antrena la seara dansant\ publicul prezent. De remarcat faptul c\ vor fi [i premii pentru dansatorii amatori din public, un juriu desemnându-i pe cei mai armonio[i [i implica]i dansatori amatori. Nu vor lipsi târgurile caritabile ini]iate de Salonul de Piane, `n care vor fi expuse [i vândute produse lucrate manual de catre beneficiarii asocia]iilor [i funda]iilor de profil, iar banii ob]inu]i din vânzarea acestor produse se vor intoarce in centrele beneficiarilor.

Profesori ai Palatului Copiilor Bacau, voluntari la ”Scoala de vara la tara”

Patru profesori ai Palatului Copiilor Bac\u [i-au încheiat anul acesta concediul mai devreme pentru a face vacan]a mai frumoas\ elevilor din satele comunei Români, jude]ul Neam], c\rora le-au ]inut timp de cinci zile, ca voluntari, ateliere de sculptur\, protec]ia mediului, teatru [i jurnalism.
            Activit\]ile au avut loc în perioada 22 – 26 august 2016, la [coala Gimnazial\ Sili[tea, jude]ul Neam], în cadrul celei de-a treia edi]ii a proiectului ”{coala de var\ la ]ar\”, ini]iat de Asocia]ia ”Liber la Educa]ie, Cultur\ [i Sport”, din Bucure[ti, prezidat\ de Oana [iclovan, n\scut\ în ora[ul b\c\uan Buhu[i.
            Beneficiari au fost 100 de elevi de clasele I – IX din comuna nem]ean\ în care a avut loc evenimentul. Copiii au fost atât de încânta]i de activit\]ile la care au participat încât au propus organizatorilor ca la anul s\ deschid\ [coala de var\ ”de la începutul vacan]ei”.
            ”Mi-au pl\cut foarte mult participan]ii la [coala de var\, activit\]ile au fost foarte distractive [i relaxante. Este un proiect foarte frumos pentru copiii de la ]ar\ [i pentru promovarea lor [i o manier\ foarte educativ\ de a-]i petrece vacan]a de var\”, a declarat într-un interviu oferit colegilor s\i, în cadrul atelierului de jurnalism de la ”{coala de var\ la ]ar\, Sabina Fercu, absolvent\ de clasa a VIII-a în comuna Români, elev\ în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” din Roman.
            ”Am luat parte la [coala de var\ pentru a înv\]a mai multe. Cred c\ astfel de activit\]i sunt  foarte benefice pentru copiii care particip\ la acest proiect, pentru c\ sunt foarte educative [i ne înva]\ lucruri noi”, a spus [i Mihaela Aldea, în cadrul aceluia[i atelier de jurnalism.
            Alexandra Damian, elev\ în clasa a VIII a, la [coala Gimnazial\ ”Gheorghe Nicolau”, Români, participant\ la atelierul de jurnalism din programul ”{colii de var\ la ]ar\”, a m\rturisit la finalul cursurilor c\ î[i dore[te s\ devin\ jurnalist\:
            ”Mi-au pl\cut activit\]ile, au fost recreative [i aveam nevoie de un plus pentru aceast\ var\ care a fost cam plictisitoare. De[i îi cuno[team pe majoritatea colegilor participan]i,  «[coala de var\ la ]ar\» m-a ajutat s\-i cunosc mai bine [i s\ m\ apropii de ei. A[ vrea s\ devin jurnalist\ pentruc\ eu consider c\ este o meserie care poate ajuta la dezvoltarea acestei lumi”, a m\rturisit Alexandra Damian într-un interviu acordat colegilor s\i.
Voluntari în acest proiect, din partea Palatului Copiilor Bac\u, au fost profesorii Nela Dumea (Cercul de Ecologie [i Protec]ia Mediului), Laura Huiban - Bibire (Cercul Redac]ie pres\/Radio/TV), Nicolae Livad\ (Cercul de Sculptur\), [tefan Zaharia (Cercul de Teatru) dar [i Adelina P\duraru [i Cosmin Sârbu, fo[ti elevi ai Clubului Elevilor Buhu[i, care au antrenat copiii în jocuri de art\ teatral\.
Parteneriatul cu Asocia]ia ”Liber la Educa]ie, Cultur\ [i Sport”, din Bucure[ti, a fost semnat la finele anului [colar 2015 – 2016 de prof.dr.  Adriana Busuioc, director al Palatului Copiilor Bac\u.
            Al\turi de profesorii b\c\uani, au mai r\spuns invita]iei de a aduce, voluntar, un plus de bucurie în vie]ile copiilor de ]ar\ [i profesori de la Palatul Copiilor Neam], care au organizat pentru elevii participan]i la cea de-a treia edi]ie a proiectului ”[coala de var\ la ]ar\” ateliere de dans, clasic [i modern.
            ”Am organizat acest proiect pentru copila[ii de la ]ar\ ca s\ beneficieze [i ei de activit\]i la fel cum beneficiaz\ [i copiii de la ora[. Am adus cinema-ul la ei acas\, am adus o buc\]ic\ de muzeu la ei acas\, teatrul, podiumul de mod\, dansul modern, dansul clasic, astfel încât s\ cunoasc\ [i ei toate aceste aspecte pe care copiii de la ora[ le cosider\ obi[nuite. Copiilor le-a pl\cut foarte mult s\ sculpteze, s\ înve]e câteva tehnici de dans, s\ fac\ observa]ii astronomice, s\ înve]e ni[te metode de protec]ie a mediului [i cum pot fi folosite materialele reciclate pentru a împodobi casa ori pentru a face alte obiecte folositoare în gospod\rie. De asemenea s-au bucurat s\ afle ce reprezint\ jurnalismul, s\ vad\ o camer\ video, s\ pun\ mâna pe un microfon [i s\ ia interviuri [i chiar s\ realizeze un ziar al comunit\]ii dar, mai ales, s\ cunoasc\ un aspect important al vie]ii într-o comunitate: voluntariatul, pentru c\ au fost mul]i profesori voluntari, care au venit pentru ei în aceast\ s\pt\mân\ s\ le organizeze activit\]i, pentru a se distra [i în acela[i timp pentru a înv\]a”, a declarat Oana [iclovan, pre[edinta Asocia]iei ”Liber la Educa]ie, Cultur\ [i Sport”, intervievat\ de cel mai tân\r reporter de la Cercul de Jurnalism al ”[colii de var\ la ]ar\” – edi]ia a treia, Mihnea [iclovan, în vârst\ de opt ani.
            Alaturi de Palatul Copiilor Bac\u, ceilal]i parteneri ai proiectului "{coala de var\ la ]ar\" - edi]ia a III a - sunt [coala Gimnazial\ ”Gheorghe Nicolau” Români, Palatul Copiilor Neam], Radio România Cultural [i Centrul Na]ional al Cinematografiei.

            Primele dou\ edi]ii ale proiectului ”{coala de var\ la ]ar\”, ini]iat de Asocia]ia ”Liber la Educa]ie, Cultur\ [i Sport”, din Bucure[ti, au avut loc în comune din jude]ul Bac\u.